KPSS Nedir? Ne işe Yarar?

Tarih: 20.09.2011

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, kamu kurumlarına atanacak personelin belirlendiği merkezi bir sınavdır.Kamu kurumlarına atanacak tüm personeli belirlemek amacıyla ilk olarak 1999 yılında başlayan Sınav, 1999 ve 2000 yıllarında DMS (DevletMemurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlariçin Merkezi Eleme Sınavı) ve 2002 yılından itibaren de KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)adıyla düzenlenmektedir.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE ve KURALLAR

KPSS, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklarİçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.Yukarıda sözü edilen yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacakkadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar,bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli biryetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabitutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile ilözel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı KanunHükmünde Kararname’nin eki listelerde yeralan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlarabağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ilekurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idare-leri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyele-rin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı dönersermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum vekuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslek-ler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerineatanacaklar içindir.

Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığıve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ileİçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının BakanlıkTeftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlı-ğı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik1. maddesinin 3. Fıkrasında sayılanlar ileDevlet Senfoni Orkestraları ve Devlet KlasikTürk Müziği Korosu Sanatçıları bu yönet-meliğin kapsamı dışındadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının öğretmenlik dâhilA ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacaklarıngeçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorun-ludur. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurumve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetme-liklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını gözönünde tutarak doğrudan atama yapacaklar yada KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri birpuan üzerinde puan almış adayları çağırarak gi-riş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sı-navının sonuçlarına göre personel alacaklardır.KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurumve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavıyapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bireleme sınavıdır.

KPSS sonuçlarını esas alma durumundaolan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubukadro niteliği taşıyan tüm kadrolu vesözleşmeli personel alımlarında lisansdüzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi içinKPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanılacaktır.

Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindekive yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleritakdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğ-rultusunda kullanabilirler.